Toiminnalliset menetelmät – toisenlainen tapa oppia

Toiminnallisen oppimisen käsite on monelle tuttu erilaisista kasvatustieteen teorioista. Arkisella tasolla kouluelämässä mielikuvat toiminnallisesta oppimisesta ja toiminnallisista menetelmistä liittyvät usein liikunnallisiin tuokioihin tunnin aikana tai piristäviin peli- ja leikkituokioihin tunnin päätteeksi. Toiminnallinen oppiminen voi olla fyysistä tekemistä, mutta se on muutakin.  

Meille toiminnallinen oppiminen on ennen kaikkea yhteistoiminnallista ajatustyötä, jonka tarkoituksena on, että oppilas ymmärtäisi paremmin opittavan asian sisällön ja siitä jäisi kehollinen muistijälki. Toiminnallisten menetelmien ei ole tarkoitus olla lisätyötä opettajalle eikä piristysruisketta puuduttaviin tunteihin. Toiminnalliset menetelmät voivat tarjota uudenlaisen tavan käsitellä minkä tahansa oppiaineen – tai koulun ulkopuolisen aiheen – sisältöjä. Käsin kosketeltavat materiaalit helpottavat abstraktien käsitteiden konkretisoimista ja helpottavat mieleen painamista.

Toiminnallisia menetelmiä voi käyttää niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Omaan opetukseemme suunnitellut tehtävät on toteutettu enimmäkseen ryhmätyöskentelyä ajatellen, mutta tehtävät ovat muokattavissa myös yksilöohjauksen tarpeisiin. Toiminnallisten menetelmien käyttäminen luokkatilanteissa lisää aktiivista vuorovaikutusta oppilaiden kesken ja kehittää sitä kautta oppilaiden sosiaalisia taitoja.

Opetussuunnitelman oppimiskäsityksessä kuvataan, kuinka myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Toivomme, että toiminnallisten menetelmien kautta oppilaat saisivat myönteisiä tunnekokemuksia, jotka innostaisivat ajattelemaan ja kehittämään omaa itseään sekä osaamistaan – taitoja, joita tulevaisuudessa takuulla tarvitaan.

Toiminnallisia menetelmiä pääsee kokeilemaan ja kehittelemään Eduketun koulutuksessa Toiminnalliset menetelmät – toisenlainen tapa oppia. Kouluttajina toimivat opinto-ohjaajat Hanna Koskinen ja Tanja Portaankorva.

Ope, älä jää yksin ongelmiesi kanssa! Foorumiteatterista apua opettajien työhyvinvointiin

Jos opettaja uupuu, vaikutukset ulottuvat pitkälle. Opettajan loppuunpalamisesta ei kärsi vain opettaja itse vaan koko työyhteisö sekä oppilaat ja heidän perheensä. Viime sunnuntaina järjestetyssä kaikkien aikojen ensimmäisessä Demoketussa aiheena oli opettajien työhyvinvointi, jota käsiteltiin foorumiteatterin keinoin. Foorumiteatteri on soveltavan teatterin menetelmä, jonka avulla voidaan ratkaista oikeassa elämässä kohdattuja ongelmatilanteita.

Demoketun osallistujat saivat tehtäväksi jakaa pienryhmissä omia tarinoitaan työelämän haasteista. Ryhmän omista kokemuksista koostettiin pieni näytelmä, joka esitettiin muille. Lopputuloksena nähtiin kaksi erilaista näytelmää, joissa esiin tulleita ongelmia yritettiin ratkaista yhdessä foorumiteatterin keinoin.

Ensimmäisen esityksen päähenkilö oli nuori opettaja, joka aloitti syksyn intoa puhkuen uudessa koulussa. Vanhemmat kollegat kuitenkin halveksuivat opettajan innostusta ja toisaalta esittivät kohtuuttomia vaatimuksia siitä, mitä kaikkea jo olisi pitänyt osata. Huoltajat olivat päähenkilön kimpussa vaatien kuka mitäkin: laadukkaampaa opetusta, vähemmän läksyjä, pedagogisia asiakirjoja.

Kun lähdimme ratkomaan päähenkilön kohtaamia haastavia tilanteita foorumiteatterin avulla, saimme huomata, että pienilläkin asioilla on väliä. Tervehtiminen, silmiin katsominen, toisen kuunteleminen ja ystävällinen äänensävy ovat avaimia onnistuneeseen vuorovaikutukseen.

Toisessa näytelmässä näimme kohtauksen koululuokasta, johon mahtui monenlaisia oppijoita. Päähenkilönä oli opettaja, joka ei millään ehtinyt yksin vastaamaan kaikkien tarpeisiin. Resurssit menivät levottomien ja turhautumistaan ääneen purkavien oppilaiden auttamiseen. Oli sydäntä särkevää nähdä, kuinka luokan hiljainen oppilas jäi täysin huomiotta.

Kokeilimme monenlaisia keinoja, joiden avulla luokassa jokainen, opettaja mukaan lukien, suoriutuisi koulupäivästä mahdollisimman hyvin. Jälleen havaitsimme, kuinka tärkeää on jo pelkästään toisen ihmisen huomioiminen. Se ei kuitenkaan aina riitä, vaan usein opettaja tarvitsee työnsä tueksi myös muita aikuisia.

Soveltavassa teatterissa tärkeintä on erilaisten tilanteiden näkyväksi tekeminen ja se, että pääsemme kokeilemaan sellaisiakin rooleja ja toimintamalleja, joita emme muuten ehkä pääsisi. Sunnuntaina jouduimme toteamaan, että kaikkia ongelmia ei ole yksinkertaista tai välttämättä edes mahdollista ratkaista. Mutta jo se, että pääsimme jakamaan vaikeita kokemuksiamme ja löysimme toisistamme vertaistukea, tuntui voimaannuttavalta.

Foorumiteatterin kehittäjä, brasilialainen Augusto Boal, kutsui menetelmää myös sorrettujen teatteriksi. Nimi viittaa siihen, kuinka metodin avulla on mahdollista tuoda esiin yhteiskunnallista sortoa ja antaa ääni myös niille, joita eniten syrjitään. Foorumiteatterin ei silti aina tarvitse olla vakavaa tai yhteiskunnallisesti kantaaottavaa. Sitä voi käyttää pienempienkin ongelmien ratkaisemiseen. Vaikkapa vieraan kielen tunnilla voidaan harjoitella asiakaspalvelutilanteissa käyttäytymistä tai kohteliaisuusfraaseja foorumiteatterin keinoin.

Haluaisin vielä kiittää jokaista Demoketun osanottajaa rohkeasta heittäytymisestä ja intensiivisestä läsnäolosta. Toivon, että työssä jaksamiseen saatujen konkreettisten vinkkien lisäksi koulutukseen osallistuneet opettajat uskaltaisivat kokeilla foorumiteatteria myös omien oppilaiden, kollegoiden tai vaikka huoltajien kanssa. Ongelmien ratkaiseminen yhdessä on niin paljon helpompaa kuin yksin!

Ketutuksesta syntyi Edukettu

“Osallistuin iPad-koulutukseen, jossa oli tarkoitus harjoitella uusien laitteiden pedagogista käyttöä. Monille kollegoille jo laitteen käynnistäminen ja salasanan oikein syöttäminen oli haasteellista. Kun lopulta kaikkien pädit oli saatu toimintakuntoon, ei kouluttajamme, it-alan ammattilainen, osannut antaa yhtäkään käyttökelpoista vinkkiä liittyen mobiilioppimiseen vaan keskittyi esittelemään laitteen teknisiä ominaisuuksia. Hänellä ei ollut minkäänlaista käsitystä siitä, mitä koulussa tehdään ja miten iPad toimii opetuksen työkaluna. Tästä turhautuneena ilmoittauduin oman aineeni opettajille suunnattuun digikoulutukseen, johon pyydettiin ottamaan oma laite mukaan. Laitteilla ei kuitenkaan monta tuntia kestäneellä luennolla tehty mitään.”

”Olen osallistunut useaan koulutukseen, joissa luennoitsijana on ollut akateeminen asiantuntija. Koulutuksen aikana vaikutun puhujan näkemyksistä ja tietotaidosta, sillä hän sanallistaa täydellisesti oman kokemukseni siitä, mitä alallamme kaivataan ja miksi. Palattuani työpaikalleni tunnen vain syyllisyyttä ja häpeää, sillä en tiedä, kuinka ryhtyä toteuttamaan luennoitsijan hienoja ajatuksia oman opetusryhmäni kanssa. Tunnen olevani epäpätevä valeopettaja, jonka osaaminen ei vain riitä. Myöhemmin ymmärrän, ettei luennoitsijakaan tiennyt toteuttamisesta mitään, sillä hän on opettanut vain akateemisia oppijoita, joiden opiskelu-, oppimis- ja kielitaidot ovat hyvät. Minun oppilaillani ei ole näistä taidoista mitään.”

“Osallistuin suurin odotuksin koulutukseen, jossa käsiteltiin työssä tarvitsemaani tietoa eriyttämisestä. Kouluttaja pyysi kertomaan tapauksia, joissa on ollut ongelmia. Eräs kollega pyysi puheenvuoroa ja kertoi oppilaansa ongelmasta. Lopulta melkein koko koulutus käsiteltiin tämän yhden opettajan ongelmaa yhden oppilaansa kanssa. Kouluttaja ei osannut sanoa asiasta mitään yleistä vaan kehotti kaikkia täyttämään aina tarvittavia tuen lomakkeita ja keskustelemaan oman koulun laaja-alaisen erityisopettajan kanssa. Suoraan sanottuna olisin ehtinyt työpaikalla täyttää useammankin lomakkeen samassa ajassa.”

Tällaiset turhauttavat koulutuskokemukset ovat Eduketun idean taustalla. Olemme innokkaita oppimaan uutta ja kehittämään työtämme opettajina. Yhdistimme voimamme ja aloimme suunnitella koulutusyhteisöä, jonka koulutuksista jäisi taatusti käteen tiedon lisäksi menetelmiä. Ajattelemme, että asioista on turha valittaa, jollei ole valmis itse tarttumaan toimeen. Me olemme valmiita!

Huomenna unelma ottaa pienen askeleen eteenpäin, kun järjestämme ensimmäisen Demokettu-koulutuksen. Olemme innoissamme ja meitä jännittää. Tiedämme ja toivomme, että jokainen huomiseen Demokettuun osallistuja lähtee koulutuksesta innostuneena ja mukanaan jotain työhönsä vietävää. On ihanaa aloittaa toiminta, joka unelmissamme muuttaa omalta osaltaan suomalaista koulutusmaailmaa.